Search
Go
>
>
>
>
>
>
Back

Kem’s Restaurant & Bar- Lake Charles

Lake Charles

TripAdvisor Traveler Rating

8 Reviews

Back
Mon.–Fri. 6:30–10 a.m., 5–10 p.m. Sat. & Sun. 6:30 a.m–10:30 a.m., 5–10 p.m. Located inside Holiday Inn & Suites in Lake Charles.
  • Map

  • TripAdvisor